HCL nr. 266 din 06.12.2018

0
HCL nr. 266 din 06.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

 

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI EXTINDEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN”

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice”, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operaţiunea C: „Iluminat Public”, Apel de proiecte Nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni

H O T Ă R Â R E

Nr. 266 din 06.12.2018

Analizând expunerea de motive nr. 22152 din 04.12.2018 înaintată de dl. consilier local Achiriloaei Leonard precum şi raportul de specialitate nr. 22153 din 04.12.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 142 din 06.12.2018 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 267 din 06.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 22280 din 06.12.2018 al Secretarului municipiului,

Având în vedere Apelul de proiecte Nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritate de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea C: „Iluminat Public”,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice”, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea C: „Iluminat Public”, Apel de proiecte Nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman”, în cuantum de 18.298.770,13 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 354.906,41 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman”;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 7 Se împuterniceşte Primarul Micu Lucian-Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

  • De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va revizui corespunzător HCL nr. 226 din 27.09.2018.

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 06.12.2018, cu un număr de 18 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 21 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU