HCL nr. 265 din 31.10.2019

0
HCL nr. 265 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 265 din 31.10.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 92 din 18.04.2019

Examinând referatul de aprobare nr. 20.541 din 24.10.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20.592 din 25.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 109 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 266 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere solicitarea S.C. Delgaz Grid S.A nr. 214 din 10/2019 înregistrată la Primăria Roman sub nr. 20519 din 24.10.2019;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, lit.”d”, ale art. 129, alin. 2, lit. ,,c” şi alin. 6, lit. ,,a”, ale art. 139, alin. 3, lit. ”g”, ale art. 140, alin. 1, precum ale art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 92 din 18.04.2019, în sensul înscrierii suprafeței corecte de „314,5 mp” în loc de „329 mp”.

Art. 2 Se aprobă modificarea punctului 4 și a ultimului rând din tabelul anexă la H.C.L. nr. 92 din 18.04.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Celalalte prevederi ale H.C.L. nr. 92/2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU