HCL nr. 265 din 28.11.2022

0
HCL nr. 265 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 265 din 28.11.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 85248 din 21.11.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 85486 din 22.11.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 147 din 25.11.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 293 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 400 din 27.01.2022 depusă de doamna Aniței Lenuța, cererea nr. 2344 din 10.06.2022 depusă de domnul Huțanu Cătălin Alexandru, cererea 3587 din 06.10.2022 depusă de doamna Donici Maria Mihaela, cererea cu nr. 2533 din 04.07.2022 depusă de domnul Cazacu Vlad Iulian și cererea 1905 din 09.05.2022 depusă de domnul Ciuchi Caudiu Bogdan, precum și procesul verbal nr. 85236 din 21.11.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl 9, sc. A, ap. 16, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 66.851,49 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către doamna Aniței Lenuța, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 216/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl. 9, sc. A, ap. 16, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 31,9 mp, suprafață totală 33,9 mp, CPC 12,9 mp teren în folosință CPT 10.96 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U1.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 1 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 9.928,44 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 661,90 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 2 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl 15, sc. C, ap. 20, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 133.327,37 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2). Se aprobă vânzarea, către domnul Huțanu Cătălin Alexandru, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 264/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl. 15, Sc. C, ap. 20, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,25 mp, suprafață construită de 48,49 mp, CPC 18,13 mp și teren în folosință CPT 6,06/791 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U67.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 2 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 26.401,46 lei, reprezentând 20% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.320,07 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 6 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 3 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl 9, sc. A, ap. 10, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 81.363,04 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2). Se aprobă vânzarea, către doamna Donici Maria Mihaela, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 210/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl. 9, sc. A, ap. 10, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 31,9 mp, suprafața totală de 34,0 mp, suprafață construită 47,58 mp, teren în folosință CPC 13,4mp și CPT 11,1 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U9.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 3 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 12.083,62 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 805,57 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art.4 (1)Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 6, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 177.366,23 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Cazacu Vlad Iulian, posesor a C.I. seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 281/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare , bl. 15, sc. D, ap. 6, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,47 mp, suprafața construită de 65,57 mp, CPC 25,74 mp, CPI 8,20/791 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U17.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 4 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 26.341,52 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.756,10 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 18 ani, conform planului de rambursare – anexa 4 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art.5. (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu , bl 9, sc. A, ap. 19, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 68.887,61 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

(2). Se aprobă vânzarea, către domnul Ciuchi Claudiu Bogdan, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.

219/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Tudor Vladimirescu, bl 9, sc. A, ap. 19, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 32,1 mp, suprafață totală de 34,1 mp, suprafață construită 40,88 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPT 11,1 mp, CPC 13,2 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59816-C1-U7.

(3) Vânzarea locuinței identificată la art. 5(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 68.205,56 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 682,05 lei.

Art. 6. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, 2, 3, 4 și 5, să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 7. Prezenta hotărâre revocă hotărârea nr.184 din data de 30.08.2022 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. .

Art. 8. Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 9. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija Secretarului General al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0