HCL nr. 264 din 31.10.2019

0
HCL nr. 264 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 264 din 31.10.2019

privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

Examinând referatul de aprobare nr. 20490 din 23.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20548 din 24.10.2019 al Direcţiei Tehnice;

Văzând avizul favorabil nr. 108 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 265 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se completează anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 (lista bunurilor de retur) cu următorul bun:

Denumire Suprafață (mp) Adresa Perioada (ani) Destinația
Teren 80,00 str. Plopilor 39 Grup de ridicare presiune apă potabilă

Art. 2 Predarea–primirea bunului prevăzut la art.1, se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 3 Direcţia Tehnică și de Investiții şi C.J. S.C. APASERV S.A. Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU