HCL nr. 263 din 31.10.2019

0
HCL nr. 263 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 263 din 31.10.2019

privind respingerea unei plângeri prealabile

Examinând referatul de aprobare nr. 20554 din 24.10.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 20593 din 25.10.2019 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dna Păvăluță Irina împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 186/2019 înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 18008/23.09.2019;

Văzând avizul favorabil nr. 104 din 28.10.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 264 din 28.10.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de către secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de d-na Irina Păvăluță împotriva H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019, ca fiind lipsită de interes.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU