HCL nr. 261 din 28.11.2022

0
HCL nr. 261 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 261 din 28.11.2022
privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 85174 din 21.11.2022 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 85653 din 22.11.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 90 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 289 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de Direcția Municipal Locato, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 80337/03.11.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), ale art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 140 alin. (1) precum și cele ale art. 196 alin.(1) lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 864/3 iulie 1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Havrici Vasile și Lorica, ce are ca obiect apartamentul 1, situat în blocul 7, etajul P, scara A din strada Rahovei, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Havrici Vasile și Nelia-Lorica în loc de Havrici Vasile și Lorica cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0