HCL nr. 260 din 28.11.2022

0
HCL nr. 260 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 260 din 28.11.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 84096/2022 al Direcției Municipal Locato Roman;
  • referatul de aprobare nr. 84097 din 16.11.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr.84238 din 17.11.2022 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 146 din 25.11.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 288 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 139, alin. 1, art. 140, alin. 1, art. 405, art. 409, alin. (3), litera b), art. 476 – 479, art. 554, art. 555, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 223/2018, privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 223/2018, privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0