HCL nr. 262 din 28.11.2022

0
HCL nr. 262 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 262 din 28.11.2022
privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere și încheierea unui act adițional

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 84761 din 21.11.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 85361 din 22.11.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 al Secretarului municipiului Roman, avizul favorabil nr. 91 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 290 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 10086/10.10.2022 înaintată de CEC Bank, prin care se solicită prelungirea, pentru o perioadă de 3 luni, a contractului de închiriere nr 46437/18.06.2021, înregistrată în instituția noastră cu nr. 71659/12.10.2022;

Luând în considerare prevederile Cap. III pct. 3.1 din contractul de închiriere nr. 46437/18.06.2021, precum și dispozițiile art. 1809 și 1810 C civil;

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea, cu o perioadă de 3 luni, până la data de 17.03.2023, a contractului de închiriere nr. 46437/18.06.2021 încheiat cu CEC BANK SA, ce are ca obiect spațiul situat în mun. Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 6, ap. 98/1, demisol și parter, în suprafață totală de 358,14 mp, compus din parter: casa scării având o suprafață utilă de 13,97 și demisol: spațiu relații clienți și zonă angajați, 4 birouri, bucătărie, grup sanitar, 3 încăperi arhivă, tezaur, sala de ședință și casa scării, având o suprafață utilă de 344,17mp, înscris în CF nr. 50414 a municipiului Roman, cu nr cadastral 50414-C1-U1.

(2) Se dă posibilitatea prelungirii contractului de închiriere nr. 46437/18.06.2021 cu încă 3 luni de la data expirării perioadei prevăzută la alin. (1), prin act adițional.

Art. 2. Chiria pentru închirierea imobilului identificat la art. 1 va fi actualizată, începând cu 01.01.2023, după adoptarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023, conform destinației spațiului.

Art. 3. Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, să semneze actul adițional de prelungire la contractul de închiriere nr. 46437/18.06.2021 încheiat cu CEC BANK SA.

Art. 4 Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0