HCL nr. 260 din 31.10.2019

0
HCL nr. 260 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 260 din 31.10.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 20041/17.10.2019 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20111/18.10.2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 56 din 28.10.2019 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 261 din 28.10.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 250 din 05.11.2018 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU