HCL nr. 261 din 31.10.2019

0
HCL nr. 261 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 261 din 31.10.2019

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

Examinând referatul de aprobare nr. 20.335 din 22.10.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 20.481 din 23.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 102 din 28.10.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 262 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere cererea nr. 7.339/10.04.2019 depusă de dna Dubău Ioana, precum și procesul verbal nr. 20.235/21.10.2019 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă vânzarea către dna Dubău Ioana, posesoare a C.I., seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. xxx/2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, XXXXXXXXXX, bl. XX, sc. X, et. X, ap. X, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 35,80 mp, suprafață construită de 43,72 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 15,38 mp, și CPT 16,39 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 590481-C1-U8 cu nr. cadastral 590481-C1-U8.

Art. 2 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 1 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 99.402 lei, la care se adaugă un comision de 1%, respectiv 994 lei.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 99.402 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege, conform Raportului de evaluare întocmit de dna Ruginosu Doinița.

Art. 4 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 5 Directia Juridica și Administratie Publică și Direcția Economica, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU