HCL nr. 259 din 31.10.2019

0
HCL nr. 259 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 259 din 31.10.2019

privind aprobarea concesionării unor terenuri

Examinand referatul de aprobare nr. 20323 din 22.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20375 din 23.10.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Vazând avizul favorabil nr. 107 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 260 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de oportunitate nr. 20378, 20379, 20380, 20381, 20382 din 23.10.2019 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii elaborat de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU