HCL nr. 259 din 28.11.2022

0
HCL nr. 259 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 259 din 28.11.2022
privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2023 în vederea repartizării locuinţelor sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 13236 din 08.11.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 83603 din 15.11.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 84756 din 21.11.2022 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 145 din 25.11.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 287 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;
  • art. 43 din Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 alin. (2) din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 și H.C.L. nr. 273 din data de 25.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c) și d), alin. 6, lit. a), alin. 7, lit b) și q) și alin 8, lit. b), art. 139, alin 1, al art. 140, alin. 1, al art. 196, alin. (1), lit. a) precum și al art. 287, lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2023, în vederea repartizării locuinţelor sociale disponibile, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărarea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0