HCL nr. 25 din 16.02.2018

0
HCL nr. 25 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 25 din 16.02.2018

privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2508 din 08.02.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 2509 din 08.02.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 5 din 16.02.2018 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 25 din 16.02.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 106/2008, precum şi cele ale H.C.L. nr. 190/2008;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin.l, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă preluarea de la C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ a bunurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 81/14.04.2009 cu bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și transmiterea acestora către C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ.
Art. 3Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.
Art. 4 Direcţia Tehnică şi C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU