HCL nr. 25 din 16.02.2018

  0
  1144

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 25 din 16.02.2018

  privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 2508 din 08.02.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 2509 din 08.02.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;
  Văzând avizul favorabil nr. 5 din 16.02.2018 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 25 din 16.02.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
  Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 106/2008, precum şi cele ale H.C.L. nr. 190/2008;
  În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin.l, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă preluarea de la C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ a bunurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
  Art. 2 Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 81/14.04.2009 cu bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și transmiterea acestora către C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ.
  Art. 3Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.
  Art. 4 Direcţia Tehnică şi C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU