HCL nr. 258 din 31.10.2019

0
HCL nr. 258 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 258 din 31.10.2019

privind aprobarea încheierii unor contracte de donație

Examinând referatul de aprobare nr. 20234 din 21.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20334 din 22.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 106 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 259 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului General al Municipiului Roman;

Luând în considerare adresa nr. 9320/2019 depusă de dna Murărașu Lina, precum și adresa nr. 9834/2019 depusă de dna Gotcă Maria;

Având în vedere prevederile art. 1011, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă, precum și cele ale art. 291, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 139, alin. (2), ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unui contract de donație cu dna Gotcă Maria, cu privire la suprafața de 700 mp din totalul de 3600 mp, cu nr cadastral 51643, înscris în C.F. a municipiului Roman nr. 51643, sola 11, parcela 90/50, teren arabil extravilan, situat în municipiul Roman, înscris în t.p. nr. 2/530/1994 aflat în proprietatea dnei Gotcă Maria, conform S.C. nr. 1924/16.09.2009 pronunțată de Judecătoria Roman în dosarul nr. 1535/291/2009.
(2) Terenul identificat la art. 1 are următoarele vecinătăți:

  • N – moșt def. Cozma Theodor;
  • E – Canal desecare;
  • S – Borș Paraschiva;
  • V – Drum exploatare.

Art. 2 Se aprobă încheierea unui contract de donație cu dna Murărașu Lina cu privire la suprafața de 600 mp pășune devălmășie, sola 39, parcela 509 din totalul de 3400 mp la punctul După Dig, având NCP 2125, înscris în tp nr. 2/1169/1995 și aflat în proprietatea dnei Murărașu Lina conform S.C. nr. 1031/16.04.2007 pronunțată de Judecătoria Roman în dosar nr. 712/291/2007.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Roman să semneze contractele de donaţi în forma autentica şi toate documentele privind finalizarea transferului dreptului de proprietate şi îndeplinire a formalităţilor de publicitate imobiliara cu privire la imobilele identificate la art. 1 și art. 2.

Art. 4 Costurile necesare încheierii în formă autentică a contractelor de donație cu privire la terenurile identificate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre vor fi suportate de
municipiul Roman.

Art. 5 Hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general al municipiului Roman, către donatar şi toate persoanele interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU