HCL nr. 259 din 26.11.2018

  0
  1264

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 259 din 26.11.2018

  privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului, zona PT 22

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 21504 din 22.11.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 21505 din 22.11.2018 întocmit de către Direcția Juridică și de Administrație Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 74 din 26.11.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 260 din 26.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere Ordinul A.N.R.D.E. nr. 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, precum și prevederile art. 12 și art. 14 din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale;

  Luând în considerare prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit „c”, al art. 120, al art. 45, alin. (1), precum și al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001/R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, prin contract de comodat, către S.C. DELGAZ GRID S.A., a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului zona PT 22 Roman – circuit mixt de joasă tensiune cablu NA2XABY 3*150+70 MMP, 85M, pozat aparent pe stâlpul rețelei nr. 22/5/1 continuat aerian NFA2XIR 50+1*25 mp, 0.75 km, zona
  PT 22 Roman.

  Delimitarea instalațiilor între comodant și comodatar se realizează la papucii cablului de joasă tensiune din tabloul de jt al PT 22 Roman.

  Art. 2 Se aprobă constituirea cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. a dreptului de uz asupra terenului afectat de capacitățile energetice pe toată durata contractului de comodat.

  Art. 3 Se aprobă constituirea cu titlu grauit, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. a dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană asupra terenului afectat de capacitățile energeice pe toată durata contractului de comodat.

  Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Roman să semneze contractul de comodat și de constituire a dreptului de uz și de servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

  Art. 5 Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului Municipiului Roman, către S.C. DELGAZ GRID S.A. şi persoanele interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU