HCL nr. 258 din 26.11.2018

0
HCL nr. 258 din 26.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 258 din 26.11.2018

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 30 noiembrie 2018 – 13 ianuarie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 21423 din 21.11.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21424 din 21.11.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 138 din 26.11.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 35 din 26.11.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 259 din 26.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și „e” și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 30 noiembrie 2018 – 13 ianuarie 2019, în Piața RomanVodă, conform anexei (inclusiv anexele A, B și C) – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de colaborare sus-menţionat;

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU