HCL nr. 260 din 26.11.2018

  0
  1278

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 260 din 26.11.2018

  privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 21416 din 21.11.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21417 din 21.11.2018, întocmit de către Direcția Tehnică;

  Văzând avizul favorabil nr. 75 din 26.11.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 149 din 26.11.2018 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 261 din 26.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001R, legea administrației publice locale;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare cu HOLCIM (ROMANIA) S.A., cu sediul social în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, etaj 7, sector 1, cod postal 014459, CUI RO12253732, număr de ordine la Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti J40/399/2002, în valoare de 650000 lei (în bani și/sau materiale), în vederea realizarii proiectului de reabilitare a străzii Nordului, Roman, Județul Neamț – pe portiunea din E85 până la Strada Nordului, nr. 4.

  Art. 2 Se dă mandat primarul municipiului Roman, să încheie și să semneze contractul de sponsorizare.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU