HCL nr. 257 din 26.11.2018

0
HCL nr. 257 din 26.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 257 din 26.11.2018

privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 21398 din 21.11.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21400 din 21.11.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 137 din 26.11.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 34 din 26.11.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 258 din 26.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, alin. 7, lit. „a”, precum şi celel ale art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b”
din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 210.000 lei în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestărilor şi activităților specifice lunii decembrie 2018 (Ziua Națională a României, Nunta de Aur, Ședința festivă de sfârșit de an a Consiliului Local, Caleașca lui Moș Crăciun, Festivalul de Datini și Obiceiuri ,,Roman Metropolitan” și Revelionul 2019).

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 de lei în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestărilor sportive din cadrul „Cupei Centenar” la disciplinele: minifotbal, înot, tenis de câmp și șah, în perioada noiembrie–decembrie 2018.

Art. 3 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman și Club Sportiv Municipal Roman, pentru organizarea manifestărilor sportive „Cupa Centenar” la disciplinele minifotbal și înot, din anexa – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU