HCL nr. 256 din 26.11.2018

0
HCL nr. 256 din 26.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 256 din 26.11.2018

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 21418 din 21.11.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21420 din 21.11.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 136 din 26.11.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 33 din 26.11.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 257 din 26.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „e”, alin. 4, lit. „a” și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman și Clubul Copiilor Roman pentru organizarea Festivalului-concurs de muzică populară „PLAIURI MUȘATINE”, la Roman, în data de 27 noiembrie 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma destinată realizării obiectului Acordului de asociere – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU