HCL nr. 255 din 26.11.2018

0
HCL nr. 255 din 26.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 255 din 26.11.2018

privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum și atribuțiile specifice postului de administrator public al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • expunerea de motive nr. 21473/2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 21474/2018 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 50 din 26.11.2018 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 256 din 26.11.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21596 din 26.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă criteriile, procedurile pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public, precum şi atribuţiile specifice postului de administrator public al Municipiului Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 172 din 20.11.2008 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin Serviciul resurse umane, salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU