HCL nr. 255 din 17.11.2022

0
HCL nr. 255 din 17.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 255 din 17.11.2022
privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență Roman”

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională
COMPONENTA: 12 – Sănătate
INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 83358 din 15.11.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 83503 din 15.11.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență Roman”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Roman și Spitalul Municipal de Urgență Roman, în vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale,

Văzând avizul de legalitate nr. 84038 din 16.11.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 140 din 17.11.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 280 din 17.11.2022 al Comisiei juridice.

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;

Având în vedere următoarele:

  • prevederile Ghidului Beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte- cod apel: MS-0024, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12- Sănătate, Investiția: 12.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.2.736/15.09.2022,
  • Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,
  • Acordul de finanțare Nr. 26588/ 08.03.2022 dintre Ministerul investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Sănătății privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență.

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b”,“c” și lit. ”d”, alin. 4, lit. “a”, alin. 6, lit. “c” și alin.7 lit “k”, art. 136, alin. 1 și alin. 8, art, 196 alin.1 lit. ”a” și art. 243, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență Roman” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul PNRR/Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență Roman” în cuantum de 4.987.928,85 lei fără TVA, respectiv 5.935.635,33 lei inclusiv TVA. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. a din O.U.G. nr. 24/2021);

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie din bugetul local pentru investiția aferentă proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate in Spitalul Municipal de Urgență Roman” în cuantum de 548.672,17 lei fără TVA, respectiv 652.919,89 lei (inclusiv TVA) reprezentând 11% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate in Spitalul Municipal de Urgenta Roman” se vor asigura din bugetul local, în vederea implementării acestuia în condiții optime.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului.

Art. 6. Se certifică valorile pentru Rata infecțiilor nosocomiale: 1,18%, Rata infecțiilor Clostridium difficile: 1,01%, Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0,86%, Numărului de probe analizate de microbiologie:17247, Gradul de ocupare al unității sanitare 49,60%, ce vor fi prevăzute în cererea de finanțare, în conformitate cu datele înregistrate de către SPIAAM în anul 2022 la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 1, parte integrantă din această hotărâre.

Art. 7 Se împuternicește Leonard Achiriloaei – Primar să semneze toate actele necesare depunerii cererii de finanțare şi a contractului de finanţare în numele Municipiului Roman şi al Partenerului – Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Art. 8 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat nr. 83403 din data de 15.11.2022 între UAT Municipiul Roman în calitate de Lider de proiect și Spitalul Municipal de Urgență Roman în calitate de Partener 2, conform anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 9 Se împuternicește dnul primar Leonard Achiriloaei să semneze Acordul de parteneriat între Municipiul Roman şi Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 11 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul Proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0