HCL nr. 254 din 17.11.2022

0
HCL nr. 254 din 17.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 254 din 17.11.2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ”
Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării,
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,
Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.
Apel proiecte: PNRR/2022/C5/B.2.1/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Analizând referatul de aprobare nr. 83359 din 15.11.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 83499 din 15.11.2022 al Direcției Tehnice și de Investiții -Serviciul Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ” pentru implementarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2- Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Văzând avizul de legalitate nr. 84038 din 16.11.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 139 din 17.11.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 279 din 17.11.2022 al Comisiei juridice.

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;

Având în vedere următoarele:

  • Comunicarea rezultatelor evaluării cererii de finanțare nr. C5-B2.1.a-199 și a semnării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a contractului de finanțare nr. 124283/03.11.2022 în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,
  • Prevederile Ghidului Beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte- Componenta C10 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,
  • Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b”,“c” și lit. ”d”, alin. 4, lit. “a”, alin. 6, lit. “c” și alin.7 lit “k”, art. 136, alin. 1 și alin. 8, art. 196, alin.1, lit. ”a” și art. 243 alin.1 lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ” în vederea implementării în cadrul PNRR Componenta C10 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apel proiecte: PNRR/2022/C5/B.2.1/1.

ART. 2. Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții aferent proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ”, conform anexei 1, parte integrantă a acestei hotărâri.

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ” în cuantum de 6.060.876,70 lei fără TVA, respectiv 7.202.714,16 lei inclusiv TVA, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică asumată de proiectant prezentată în anexa nr.2, parte integrantă a acestei hotărâri;

ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ” în cuantum de 2.082.350,56 lei fără TVA, respectiv 2.474.308,84 lei inclusiv TVA.

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ”, se vor asigura din bugetul local, pentru implementarea proiectului în condiţii optime.

ART. 6. Se împuternicește dnul primar Leonard Achiriloaei să semneze toate actele necesare contractării și implementării proiectului, în numele Municipiului Roman.

ART. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

ART. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei
  • Direcției tehnice de Investiții / Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0