HCL nr. 253 din 31.10.2019

  0
  739

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 253 din 31.10.2019

  privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2020 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

  Examinând referatul de aprobare nr. 16712 din 04.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 99370 din 05.09.2019 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

  Văzând avizul favorabil nr. 100 din 28.10.2019 al comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 254 din 28.10.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului General al Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederil art. 456, alin. (2), lit. „k” și art. 464, alin. (2), lit. „j” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ,,b si c”, ale art. 139, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă reducerea cu 50 % de la plata impozitului aferent anului 2020 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. Sunt beneficiari de ajutor de şomaj, ajutor social sau sunt pensionari;
  2. Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelaşi domiciliu cu petentul) să fie mai mici sau egale cu 1.450 lei;
  3. Au o singură locuinţă proprietate personală;
  4. Nu deţin mijloace de transport;
  5. Nu deţin AF-uri, PF-uri sau societăţi comerciale.
  6. Suprafaţa utilă a locuinţei să nu depăşească suprafaţa de 100 mp.
  7. Suprafata de teren in proprietate sa fie pina in 1000 mp teren intravilan si pina in 2000 mp teren extravilan.

  Art. 2 (1) Pentru ca o familie să beneficieze de reducerea cu 50 % de la plata impozitelor trebuie să depună la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Roman din cadrul Primăriei Municipiului Roman următoarele acte:

  1. Cerere tip pentru solicitarea scutirii de la plata impozitelor;
  2. Copie după actul de proprietate pentru persoanele care nu au mai beneficiat de aceasta facilitate;
  3. Dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, carnet de şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie de stat pentru copii) din luna decembrie 2019
  4. Declarație pe proprie răspundere că nu are alte venituri;
  5. Dovada că nu are datorii la bugetul local.

  (2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii.

  (3) Reducerile de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, se aplică începând cu data de 0 1 ianuarie 2020 persoanelor care depun documente justificative la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale in perioada 10.01.2020- 28.02.2020.

  Art. 3 Direcţia Impozite şi Taxe Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.

  (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU