HCL nr. 253 din 22.12.2020

0
HCL nr. 253 din 22.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 253 din 22.12.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 24962 din 15.12.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 24962 din 15.12.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 25133 din 16.12.2020 întocmit de Biroul Resurse Umane, Salarizare și Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 25454 din 21.12.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 99 din 22.12.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 253 din 22.12.2020 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 405, art. 407, art. 408, art. 476, art. 477, alin. (1), art. 478, art. 479, art. 518 și art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU