HCL nr. 254 din 22.12.2020

0
HCL nr. 254 din 22.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 254 din 22.12.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 25190 din 17.12.2020 iniţiat de către dnul. Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 25335 din 18.12.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 25454 din 21.12.2020 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 98 din 22.12.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 255 din 22.12.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de Direcția Municipal Locato înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 25115/16.12.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5373/17.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Osieru Mihai și Claudia, ce are ca obiect apartamentul nr. 86, situat în blocul 17, etajul I din str. Al. Revoluției, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Osieriu Mihai și Claudia în loc de Osieru Mihai și Claudia, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU