HCL nr. 253 din 16.11.2018

  0
  1320

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 253 din 16.11.2018

  privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă ( POCA)

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 21001 din 14.11.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21002 din 14.11.2018 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor și Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;

  Văzând avizul favorabil nr. 134 din 16.11.2018 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 254 din 16.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21097 din 16.11.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și „e”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă proiectul „Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 POCA/350/2/1;

  Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, conform anexei la prezenta hotărâre;

  Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, în cuantum de 2.727.379,78 lei;

  Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 53,405.20 lei;

  Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

  Art. 6 Se împuterniceşte dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

  Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

  Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman – dl. Lucian -Ovidiu Micu;
  • M.D.R.A.P. – Directia Generala Programe Europene;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Biroului Control, Strategii și Marketing Instituțional – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • persoanelor și autorităților interesate.

  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 16.11.2018, cu un număr de 18 voturi „pentru”, voturi abţineri 0, voturi „împotrivă” 0 din totalul de 19 consilieri prezenţi.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU