HCL nr. 254 din 16.11.2018

0
HCL nr. 254 din 16.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 254 din 16.11.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 21069 din 15.11.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 135 din 16.11.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 255 din 16.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21097 din 16.11.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituților și activităților finanțate din venituri proprii și subventii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU