HCL nr. 249 din 31.10.2019

0
HCL nr. 249 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 249 din 31.10.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 90 din 27.04.2018 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Examinând referatul de aprobare nr. 20324 din 22.10.2019 înaintat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20376 din 23.10.2019 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 102 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 250 din 28.10.2019 al Comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile art. 37, alin. 3, din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 90/27.04.2018, care va avea următorul cuprins:
„Aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:

 1. membri de drept:
  • d-na IORGA IOANA ROXANA – viceprimarul municipiului Roman;
  • dnul NEGRU IULIAN SEBASTIAN – arhitect șef D.U.A.T.;
  • dnul TUDORACHE GELU – arhitect, membru R.U.R.;
  • dnul FLOREA DAN – arhitect, membru R.U.R.;
  • dnul HAIVAS MIHAI – arhitect, membru R.U.R.;
  • dnul CIUBOTARU ANDREI – arhitect, membru R.U.R.;
  • dna HUȚANU MAGDALENA – arhitect;
 2. membri supleanți:
  • dnul BOGOI-MAHU-RUSIN NICOLAE – inginer constructor.
  • dna DĂNILĂ ANDREEA CĂTĂLINA – arhitect;
  • dnul CIOBANU ADRIAN – muzeograf – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.”

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU