HCL nr. 248 din 31.10.2019

0
HCL nr. 248 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 248 din 31.10.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Stadionului „Moldova”

Examinând referatul de aprobare nr. 20209 din 21.10.2019 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20256 din 22.10.2019 al C.S.M. Roman;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a C.S.M. Roman nr. 47 din 18.10.2019

Văzând avizul favorabil nr. 54 din 28.10.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 249 din 28.10.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 7, lit. ”f”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Stadionului „Moldova” conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Club Sportiv Municipal Roman și Direcția Poliția Locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU