HCL nr. 250 din 17.12.2020

0
HCL nr. 250 din 17.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 250 din 17.12.2020

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24342/2020 iniţiat de Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 24702/2020, întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare al Primăriei Roman;
  • avizul de legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 96 din 15.12.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 250 din 15.12.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din același act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organigrama, situaţia posturilor şi statele de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman începând cu 01.01.2021, conform anexelor nr. 1 – 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU