HCL nr. 249 din 15.11.2021

0
HCL nr. 249 din 15.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 249 din 15.11.2021

privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei municipiului Roman cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 86799 din 09.11.2021 întocmit de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 87141 din 10.11.2021 al Serviciului Situatii de Urgență, SSM și Protectie Civilă;

Văzând avizul de legalitate nr. 88385 din 12.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 15.11.2021 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 273 din 15.11.2021 al comisiei juridicei;

Luând în considerare adresa nr. 1764NT/22.10.2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ale Legii nr.
355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, precum şi ale Ordinului comun nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. “d” , alin. 7, lit. “h”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei din Municipiul Roman cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război, document clasificat nesecret de serviciu, în forma prevăzută în anexa nr. 1 – integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM, Protecție Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU