HCL nr. 250 din 15.11.2021

0
HCL nr. 250 din 15.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 250 din 15.11.2021

pentru aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 88355 din 12.11.2021 întocmit şi înaintat de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 88356 din 12.11.2021 întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 88385 din 12.11.2021 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 100 din 15.11.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 274 din 15.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 863, lit.”e” din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 296, alin. 2 și alin. 7 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se declară de uz public local terenul în cotă de 157/5547, în suprafață de 157 mp situat în municipiul Roman, str. Petru Rareș nr. 1, înscris în cartea funciară 59168-Roman, transcris din C.F. 59103-Roman, în scopul realizării obiectivului ”Construire și dotare Corp B și Sala de sport Școala ”Costache Negri” pentru învățământul obligatoriu” din proiectul ”Proiect integrat de construire și dotare a Corpului B și a Sălii de Sport- Școala ”Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareș din municipiul Roman”, cod SMIS 124964, în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, axa prioritară ”Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România”.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a bunului prevăzut la art. 1.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunului în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 4 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și publicitate imobiliară, precum și îndeplinirii procedurilor prealabile de completare a inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Roman.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării bunului din evidențele fiscale.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU