HCL nr. 247 din 31.10.2019

0
HCL nr. 247 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 247 din 31.10.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 20161 din 21.10.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20255 din 22.10.2019 întocmit de către Direcția Servicii Edilitare;

Văzând avizul favorabil nr. 96 din 28.10.2019 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. 248 din 28.10.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „n” și „s” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 220/2018, cu punctul nr. 5, care va avea următorul conținut:
„5. Acces Piața Centrală (sector chioșcuri);
● Abonament anual tip Riveran (persoane juridice)…………….120 lei/ an” (persoane juridice care dețin spații închiriate de la Administrația Piețelor)

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU