HCL nr. 248 din 05.11.2018

  0
  1289

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 248 din 05.11.2018

  privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 20097 din 31.10.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20099 din 31.10.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 73 din 05.11.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 249 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „a” şi „b”, precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă Studiiile de oportunitate nr. 20089, 20092, 20094, 20095, 20096 din 31.10.2018 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii, elaborat de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

  Art. 2 Aprobă concesionarea directa si prin licitaţie publică, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Aprobă închirierea prin încredinţare directă a terenurilor înscrise în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

  Art. 5 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

  Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU