HCL nr. 247 din 05.11.2018

0
HCL nr. 247 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 247 din 05.11.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 20084 din 31.10.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20088 din 31.10.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 72 din 05.11.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 248 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 al Secretarului municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. „b”, ale art. 123, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 83/13.04.2017, care va avea următorul cuprins:
Art 1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului de sport situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 274, cu număr cadastral 2647, pentru o perioadă de 25 ani, către Clubul Sportiv Atletic, pentru desfășurarea de activități sportive.”

Art. 2 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU