HCL nr. 246 din 31.10.2019

0
HCL nr. 246 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 246 din 31.10.2019

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical

Examinând referatul de aprobare nr. 20200 din 21.10.2019 iniţiată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20259 din 22.10.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea prin unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum și cele ale O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

În baza prevederilor art. 108, alin. (1), lit. b), ale art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), ale art. 139, alin. (3), ale art. 140, alin. (1), ale art. 362, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate nr. 20199 din 21.10.2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical, elaborat de Direcția Tehnică, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă concesionarea pentru o durată de 10 ani prin licitaţie publică, a spaţiului format din: Cabinet medical nr. 6 (etaj I) + sala de tratamente + cota parte indiviză din suprafeţele comune aferente (holuri, casa scării, grup sanitar, etc), în suprafaţă totală de 74,26 mp din cadrul Dispensarului III-V din Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109, în scopul prestării de servicii medicale de medicină de familie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3 (1) Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei de 12 euro/mp/an.
(2) Redevenţa licitată se va aplica în mod unitar atât pentru suprafaţa cabinetului medical cât şi pentru spaţiile comune aferente ce vor fi deţinute în concesiune în cotă parte indiviză.

Art. 4 Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, de a elabora documentația de atribuire și de a organiza procedura privind concesionarea spaţiului cu destinaţie cabinet medical prezentat la articolul 2.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor si autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU