HCL nr. 246 din 17.12.2020

0
HCL nr. 246 din 17.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 246 din 17.12.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 24014 din 08.12.2020 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 24015 din 08.12.2020 întocmit de către Serviciul Administrare parcări și semnalizare rutieră;

Văzând avizul de legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 49 din 15.12.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 246 din 15.12.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „a” și ale art. 196, alin.(1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018, respectiv Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • art. 11, lit. c) din anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
    „c) În această primă etapă a procedurii pentru parcările nou amenajate sau cele devenite libere ca urmare a rezilierii contractelor, se poate solicita doar un singur loc de parcare de resedință pentru fiecare apartament / spațiu cu altă destinație decât cea de locuință și numai dacă solicitantul nu deține garaj amplasat pe domeniul public sau alt loc de parcare închiriat la aceeași adresă.”
  • art. 13, lit. f) din anexa nr. 1, se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conținut :
    „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, posesori de autovehicule electrice, pot folosi în mod gratuit parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Roman, pe baza unui abonament special anual, emis de către
    Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră din cadrul Direcției Servicii Edilitare, abonament pe care vor fi înscrise perioada de valabilitate și numărul de înmatriculare al autovehiculului și care, pe timpul staționării în aceste parcări, trebuie afișat în mod vizibil, pe bordul autoturismului, beneficiind în același timp și de card magnetic de acces în parcările cu bariere, emis tot cu titlu gratuit.”

Art. 2 Primarul prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU