HCL nr. 246 din 05.11.2018

0
HCL nr. 246 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 246 din 05.11.2018

privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare aparţinând domeniului public al municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 20116 din 31.10.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20118 din 31.10.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 71 din 05.11.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 247 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „g” din Legea nr. 85/2003 – legea minelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 6, alin (1) coroborat cu pct. 9 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ,,c”, alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum si cele ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă acordul de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare identificate în sola 514, în extravilanul municipiului Roman, ce vor fi utilizate de societate în procesul de transport a agregatelor minerale extrase de pe suprafaţa de teren de 10000 m.p., proprietate privată a municipiului Roman şi concesionată societăţii, potrivit anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU