HCL nr. 245 din 17.12.2020

0
HCL nr. 245 din 17.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 245 din 17.12.2020

privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2021 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor contribuabili persoane fizice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr._98523 din 02.11.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 98524 din 02.11.2020 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 92 din 15.12.2020 al comisiei pentru buget – finanțe, precum și avizul favorabil nr. 245 din 15.12.2020 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederil art. 456, alin. (2), lit. „k” și art. 464, alin. (2), lit. „j” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ,,b si „c”, ale art. 139, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reducerea cu 50 % de la plata impozitului aferent anului 2021 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia, persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. Sunt beneficiari de ajutor de şomaj, ajutor social sau sunt pensionari;
 2. Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelaşi domiciliu cu petentul) să fie mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 3. Au o singură locuinţă proprietate personală;
 4. Nu deţin mijloace de transport;
 5. Nu deţin AF-uri, PF-uri sau societăţi comerciale.
 6. Suprafaţa utilă a locuinţei să nu depăşească suprafaţa de 100 mp.
 7. Suprafata de teren in proprietate sa fie pina in 1000 mp teren intravilan si pina in 2000 mp teren extravilan.
 8. Contribuabilul nu are datorii restante la bugetul local.

Art. 2 (1) Pentru ca o familie să beneficieze de reducerea cu 50 % de la plata impozitelor trebuie să depună la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Roman din cadrul Primăriei Municipiului Roman următoarele acte:

 1. Cerere tip pentru solicitarea scutirii de la plata impozitelor;
 2. Copie după actul de proprietate pentru persoanele care nu au mai beneficiat de aceasta facilitate;
 3. Dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, carnet de şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie de stat pentru copii) din luna decembrie 2020;
 4. Declarație pe proprie răspundere că nu are alte venituri;

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii.
(3) Reducerile de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2021 persoanelor care depun documente justificative la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
publice locale in perioada 10.01.2021- 28.02.2021.

Art. 3 Direcţia Impozite şi Taxe Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU