HCL nr. 244 din 17.12.2020

0
HCL nr. 244 din 17.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 244 din 17.12.2020

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21787 din 05.11.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 98664 din 08.12.2020 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 al Secretarului Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 91 din 15.12.2020 al comisiei pentru buget – finanţe, precum și avizul favorabil nr. 244 din 15.12.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile :

 • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • art. 457, alin. 1 art. 458, alin. 1, art. 460, alin. 1 si 2, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, alin. 2, art.484, art. 486, art. 489, art.493, art. 494, art. 495, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Analizând Planul Urbanistic General aprobat prin H.C.L. Roman nr. 125 din 18.10.2010 și prelungit prin H.C.L. Roman nr. 192 din 22.09.2020;

În temeiul art.129, alin. 2 lit. (b) și alin. 4, lit. (c), art. 139, alin. 3, art. 140, și art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Începând cu 1 ianuarie 2021 se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, după cum urmează:

 1. Nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 sunt prezentate în anexa nr. 1;
 2. Procedura de calcul și nivelul taxelor prevăzute la art. 484 “Taxe speciale”, precum și art. 486 “Alte taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prezentate în anexa nr. 4.
 3. Regulamentul privind constituirea, încasarea și utilizarea veniturilor din taxe speciale în anul 2021 sunt cuprinse în anexa nr. 5.
 4. Procedurile și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru anul 2021 sunt prezentate în anexa nr. 6;

Art. 2 Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2) şi art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare, coroborate cu pct. 11, lit. v) din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, pentru plata cu anticipație a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la 31 martie, se stabilește după cum urmează:

 1. 10 %, în cazul impozitului pe clădirile deținute de contribuabili persoane fizice;
 2. 5% în cazul impozitului pe clădirile deținute de contribuabili persoane juridice;
 3. 10%, în cazul impozitului pe teren;
 4. 5%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2021 se aplică delimitarea zonelor aprobate prin hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman nr. 173/19.12.2014 și 225/31.10.2017.

Art. 4

 1. Începând cu 1 ianuarie 2021, se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal cu rata inflației de 3,8%.
 2. Potrivit art. 489, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale. Cotele adiționale nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal.
  Cota adițională aferentă anului 2020 de 16% scade la maxim 12% în anul 2021.
  Cota de impunere aferentă impozitului pe clădirile cu destinație nerezidențială deținute de persoane juridice se diminuează de la 1,51% aplicată în anul 2020 la 1,4% pentru anul 2021, astfel încât rezultă o reducere a cotei
  adiționale de la 16% la de 8%.
 3. În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (2) este inclusă în nivelurile acestora stabilite în anexa nr. 1.

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman, prin care sau instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr. 3.

Art. 7 Cota prevăzută la art. 489, alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 pentru terenurile nelucrate și clădirile neîngrijite, se stabilește între 300% și 500%. Stabilirea impozitului se aplică individual conform Regulamentului și criteriilor pentru supraimpozitarea imobilelor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Roman, așa cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 25/28.01.2016.

Art. 8

 1. Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 20 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea decizie de impunere.
 2. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

Art. 9 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim de 10 mii lei al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

Art. 10

 1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante și accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 10 lei, pentru pozițiile de rol care au restanțe la 31.12.2020.
 2. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori conform art. 266, alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

Art. 11 Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Prezenta hotărâre intră in vigoare la data de 01 ianuarie 2021.

Art. 13 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 14

 1. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.
 2. Aducerea la cunoștința publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU