HCL nr. 243 din 17.12.2020

  0
  613

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 243 din 17.12.2020

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24042/2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 24304/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din 15.12.2020 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 243 din 15.12.2020 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1) și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică, conform anexei la prezenta hotărâre.
  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 260 din 31.10.2019 se abrogă.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului Roman.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU