HCL nr. 244 din 02.11.2021

0
HCL nr. 244 din 02.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 244 din 02.11.2021

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere adresa nr. 13096/28.10.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 82583/29.10.2021, transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Neamț;

Examinând referatul de aprobare nr. 83474 din 01.11.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 83570 din 02.11.2021 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 83810 din 01.11.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 28 din 02.11.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 268 din 02.11.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 5, pct. II, lit. c) din O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum și cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre precum și declarația pe propria răspundere conform Anexei nr. 11 la metodologie din O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, Inspectoratului Școlar Județean Neamț şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU