HCL nr. 245 din 02.11.2021

0
HCL nr. 245 din 02.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 245 din 02.11.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Reabilitare rezervor 5000 mc , strada Mihai
Viteazu, municipiul Roman, județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 83481 din 01.11.2021 întocmit de către primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 83532 din 01.11.2021, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 83955 din 02.11.2021 data de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 119 din 02.11.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 269 din 02.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Reabilitare rezervor 5000 mc, strada Mihai Viteazu, municipiul Roman, județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” în conformitate cu Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021, art. 6, alin. (1), în vederea includerii obiectivului la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, coordonat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU