HCL nr. 243 din 02.11.2021

0
HCL nr. 243 din 02.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 243 din 02.11.2021

privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 28.10.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 83494/01.11.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 83536 din 01.11.2021, întocmit de către Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 83810 din 01.11.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 118 din 02.11.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 267 din 02.11.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 28.10.2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 28.10.2021rămân neschimbate.

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Roman va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU