HCL nr. 242 din 05.11.2018

0
HCL nr. 242 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 242 din 05.11.2018

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Centrul Diecezan „Caritas” Iași

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 19592 din 23.10.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19593 din 23.10.2018 întocmit de către Direcția de Asistență și Protecție Socială și Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 46 din 05.11.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 243 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare adresa Direcției de Asistență Socială nr. 7955 din 23.10.2018;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”, din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu centrul Diecezan Caritas Iași, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU