HCL nr. 241 din 05.11.2018

0
HCL nr. 241 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 241 din 05.11.2018

privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2019 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 87486 din 24.09.2018 inițiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 87487 din 24.09.2018 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul favorabil nr. 30 din 05.11.2018 al comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 242 din 05.11.2018 al al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederil art. 456, alin. 2, lit. k , ale art. 464, alin. 2, lit. j din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reducerea cu 50 % de la plata impozitului aferent anului 2019 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. Sunt beneficiari de ajutor de şomaj, ajutor social sau sunt pensionari;
 2. Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelaşi domiciliu cu petentul) să fie mai mici sau egale cu 1.450 lei;
 3. Au o singură locuinţă proprietate personală;
 4. Nu deţin mijloace de transport;
 5. Nu deţin AF-uri, PF-uri sau societăţi comerciale.
 6. Suprafaţa utilă a locuinţei să nu depăşească suprafaţa de 100 mp.
 7. Suprafata de teren in proprietate sa fie pina in 1000 mp teren intravilan si pina in 2000 mp teren extravilan.

Art. 2 Pentru ca o familie să beneficieze de reducerea cu 50 % de la plata impozitelor trebuie să depună la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Roman din cadrul Primăriei Municipiului Roman următoarele acte:

 1. Cerere tip pentru solicitarea scutirii de la plata impozitelor;
 2. Copie după actul de proprietate pentru persoanele care nu au mai beneficiat de aceasta facilitate;
 3. Dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, carnet de şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie de stat pentru copii) din luna decembrie 2018;
 4. Declarație pe proprie răspundere că nu are alte venituri;
 5. Dovada că nu are datorii la bugetul local. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii.

Reducerile de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019, persoanelor care depun documente justificative la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale in perioada 10.01.2019 – 28.02.2019.

Art. 3 Direcţia Impozite şi Taxe Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman. (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman, www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU