HCL nr. 243 din 05.11.2018

0
HCL nr. 243 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 243 din 05.11.2018

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Caritas Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 19972 din 30.10.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19973 din 30.10.2018 întocmit de către Direcția de Asistență și Protecție Socială și Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 47 din 05.11.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 244 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare adresa Asociației Caritas Bacău, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 19856/29.10.2018;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Asociația Caritas Bacău, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU