HCL nr. 241 din 27.10.2022

0
HCL nr. 241 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 241 din 27.10.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 164 din 27.07.2022 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 11296 din 10.10.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 75493 din 20.10.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 75792 din 21.10.2022 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 133 din 24.10.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 263 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 9, alin. (1) din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 139, alin. 1, art. 140, alin. 1, art. 405, art. 409, alin. (3), litera b), art. 476 – 479, art. 554, art. 555, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 164/27.07.2022 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 164/27.07.2022 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0