HCL nr. 240 din 27.10.2022

0
HCL nr. 240 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 240 din 27.10.2022
privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul Directiei Municipal Locato Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 3570 din 20.10.2022 al Directiei Municipal Locato Roman;
  • referatul de aprobare nr. 74999 din 20.10.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 75716 din 21.10.2022 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 47 din 21.10.2022 al Comisiei pentru administratie publica locala, sport si turism, precum și avizul favorabil nr. 262 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;
  • prevederile Legii nr. 62/2011 republicata- Legea dialogului social, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 53/2003 republicata privind Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulteriore;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Contractul Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, conform anexei – parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prevederile Contractului Colectiv de Munca, aprobat potrivit prezentei hotarari, se aplica de la data inregistrarii acestuia la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt.

Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin Direcția Municipal Locato Roman, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0