HCL nr. 242 din 27.10.2022

0
HCL nr. 242 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 242 din 27.10.2022
pentru aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 71736 din 12.10.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi Procesul-verbal nr. 71715 din 12.10.2022 al Comisiei pentru repartizarea terenurilor pentru tineri ;

Văzând avizul favorabil nr. 82 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 264 din 26.10.2022 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

În temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

Văzând H.C.L. nr. 66 din 28.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 și H.C.L. nr. 78 din 28.06.2010 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 ( Anexa I ) cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin (2), lit. ,,c”, al art. 139, alin. 3, lit. ”g”, al art. 108, alin. (1), lit ,,d”, al art. 140, alin. (1) precum şi al art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă soluţionarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcțiile de specialitate din cadrul municipiului Roman, vor aduce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman, va comunica prezenta persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0